Kis türelmet...

Bejelentkezés

 

Add meg az e-mail címed, amellyel regisztráltál. Erre a címre megírjuk, hogy hogyan tudsz új jelszót megadni. Ha nem tudod, hogy melyik címedről regisztráltál, írj nekünk: ugyfelszolgalat@network.hu

 

A jelszavadat elküldtük a megadott email címre.

Elfelejtettem a jelszavam 

Nem vagy belépve

Ez a funkció csak regisztrált tagoknak elérhető. Csatlakozz most a Networkhöz vagy ha már tag vagy, lépj be itt:

1. nap: Bu­da­pest – uta­zás Tö­rök­or­szág fe­lé (éj­sza­ka a bu­szon)
Dél­előtt in­du­lunk bus­­szal Bu­da­pest­ről. Út­köz­ben csak ne­gyed­órás pi­he­nők­re ál­lunk meg ben­zin­ku­tak par­ko­ló­i­ban. Út­vo­nal: Szerbia-Bulgária-Törökország. Az éj­sza­kát a bu­szon uta­zás­sal tölt­jük.

2. nap: Isztambul (szál­lás: szálloda)
A ko­ra reg­ge­li órák­ban ér­ke­zünk a tö­rök ha­tár­ra, ahol megvásároljuk a ví­zu­mo­kat. Ezt kö­ve­tő­en érkezünk délelőtt Isztambulba, ahol először a szállásunkat foglaljuk el egy belvároshoz közeli szállodában. Némi pihenés után rögtön városnézésre indulunk, hiszen rengeteg látnivalót tartogat számunkra ez a Kelet és Nyugat találkozóhelyének mondott metreopolisz. Isz­tam­bul, az ősi Kons­tan­ti­ná­poly ma Tö­rök­or­szág leg­na­gyobb városa, ahol jól meg­fér­nek egy­más mel­lett a mo­dern és a több száz éves épü­le­tek. El­ső­ként a hí­res Kék Me­cset­hez (Sultan­ah­met dzsá­mi) lá­to­ga­tunk, mely a leg­na­gyobb és leg­hí­re­sebb dzsá­mi az or­szág­ban. Isz­tam­bul jel­ké­pe ez az épü­let, mely az egyet­len 6 mi­na­re­tes dzsá­mi Tö­rök­or­szág­ban. A Kék Mecsettel szemben magasodó Aya Sofya azon­ban már ezer éve ott állt, ami­kor a Kék Me­cse­tet egy­ál­ta­lán el­kezd­ték épí­te­ni. Az Aya Sofya ere­de­ti­leg bi­zán­ci temp­lom volt, de ami­kor 1454-ben II. Mehmet szul­tán be­vet­te Kons­tan­ti­ná­polyt, át­ala­kí­tot­ták me­cset­nek. Ezt kö­ve­tő­en az El­sül­­lyedt Pa­lo­tá­hoz (Yerebatan Saray) lá­to­ga­tunk, mely nem más, mint egy föld alat­ti cisz­ter­na. Isztambuli szállodánkban egymás után két éjszakát töltünk.

3. nap: Isztambul (szál­lás: szálloda)
Folytatjuk városnézésünket Isztambulban, ahol elsőként a Topkapi Pa­lo­tát járjuk be, mely 1453-tól kezd­ve 400 éven át fo­lya­ma­to­san épült. Emi­att időn­ként más és más épí­té­sze­ti stí­lus­ban foly­tat­ták az épí­té­sét, így az ak­tu­á­lis ural­ko­dó íz­lé­se mindig nyo­mott ha­gyott a ha­tal­mas pa­lo­ta­rend­sze­ren. A Topkapi nagy­sá­gá­ra jel­lem­ző, hogy te­rü­le­te na­gyobb, mint a Va­ti­káné. Töb­bek közt meg­néz­het­jük a Kincs­tárt, mely tel­jes egé­szé­ben a „me­sés Keletet“ idé­zi valamint a ko­ra­be­li há­re­met. Ezután ellátogatunk a Fe­dett Ba­zár­ba, ahol nap mint nap 25.000 em­ber dol­go­zik kö­zel 4000 üz­let­ben. A ba­zár ér­de­kes­sé­ge, hogy jel­le­ge nem so­kat vál­to­zott az utób­bi év­szá­zad­ok­ban. Felkeressük továbbá az Egyiptomi Fűszerbazárt is, majd a nap hátralévő részét szabadprogram keretében tölthetjük Isztambul központjában. Az éjszakát szállodában töltjük.

4. nap: Isztambul – Bursa (szál­lás: kemping)
A délelőttöt még Isztambul belvárosában töltjük, melynek során felkeressük a Chora temp­lo­mot (Kariye Müsei). Vi­lág­hí­res mo­za­i­ko­kat és fres­kó­kat lát­ha­tunk itt, me­lyek bib­li­ai je­le­ne­te­ket áb­rá­zol­nak. Ezt követően egy hosszabb utazás vár ránk, melynek során elhagyjuk Isztambult és Bursa egymilliós városába utazunk. A szállásunk kempingben lesz.

5. nap: Bursa – uta­zás Kappadókia fe­lé (éj­sza­ka a bu­szon)
Egész napos városnézésre indulunk Tö­rök­or­szág egyik leg­szebb vá­ro­sá­ban, Bursában, ahol töb­bek kö­zött meg­néz­zük a Muradiye Dzsámit, a Nagy Dzsá­mit, a Zöld Ma­u­zó­le­u­mot, a Zöld Me­cse­tet és a Zöld Med­re­szét. Ter­mé­sze­te­sen lá­to­ga­tást te­szünk a han­gu­la­tos bazárnegyedben is. Es­te to­vább­in­du­lunk ke­let fe­lé, Kappadókia vidékére. Az éj­sza­kát a bu­szon uta­zás­sal tölt­jük.

6. nap: Tuz Gölü – Agzikarahan ka­ra­ván­sze­ráj – Acigöl – Kappadókia – Göreme
(szál­lás: kemping)
Ko­ra reg­gel ér­ke­zünk a Tuz Gölü, a vi­lág egyik leg­só­sabb ta­vá­nak part­já­ra. A nyá­ron szin­te tel­je­sen ki­szá­ra­dó tó fe­ne­kén te­szünk egy rö­vid, sós-si­va­ta­gi sé­tát. Rö­vid idő­re meg­ál­lunk az Agzikarahan ka­ra­ván­sze­ráj­nál, majd egy kü­lön­le­ges krá­ter­nél (Acigöl) te­szünk lá­to­ga­tást. Dél­után ér­ke­zünk uta­zá­sunk ta­lán leg­szebb és leg­kü­lö­nö­sebb lát­ni­va­ló­i­hoz, Kappadókia te­rü­le­té­re. A vi­dék el­ső­sor­ban a szo­kat­lan for­má­jú, kú­pos he­gye­i­ről ne­ve­ze­tes, me­lyek egy kü­lön­le­ges anyag­ból, vul­ká­ni tu­fá­ból áll­nak. Ez a kő­zet egy­szer­re sta­bil és kön­­nyen ala­kít­ha­tó; en­nek kö­szön­he­tő­en a már ere­de­ti­leg is rend­kí­vül lát­vá­nyos he­gye­ket az év­szá­zad­ok fo­lya­mán az itt élő em­be­rek to­vább ala­kí­tot­ták. A vul­ká­ni tu­fá­ba, a gú­la ala­kú he­gyek bel­se­jé­be váj­ták bar­lang­la­ká­sa­i­kat, temp­lo­ma­i­kat, sőt nagy ki­ter­je­dé­sű föld alat­ti vá­ro­so­kat is lét­re­hoz­tak. Nem vé­let­len te­hát, hogy uta­zá­sunk nagy ré­szét Kappadókiában tölt­jük, és sor­ra lá­to­gat­juk vé­gig a vi­dék eme pá­rat­lan cso­dá­it. Szál­lá­sunk a te­rü­let köz­pont­já­ban, Göremében, egy kellemes kempingben lesz, ahol egy­más után négy éj­sza­kát töl­tünk. Még ezen a na­pon, a ké­ső dél­utá­ni órák­ban be­jár­juk az Unesco Vi­lág­örök­ség ré­szét ké­pe­ző Göremei Sza­bad­té­ri Mú­ze­u­mot. (*)

7. nap: Göreme – Kaymakli – Ihlara-völgy – Selime – Göreme (szál­lás: kemping)
Dél­előtt rög­tön a föld alá eresz­ke­dünk, hogy va­la­me­lyest be­jár­juk Kaymakli föld alat­ti vá­ro­sát, Kappadókia egyik legérdekesebb lát­ni­va­ló­ját. Ez­után bu­szunk­kal a Melendiz-hegység há­gó­in át­kel­ve ér­ke­zünk a hí­res Ihlara-völgy be­já­ra­tá­hoz. Eb­ben a völgy­ben egy fél na­pos gya­log­tú­ra vár ránk, ahol a ter­mé­sze­ti szép­sé­gek mel­lett fel­ke­re­sünk né­hány fres­kók­kal éke­sí­tett bar­lang­temp­lo­mot is. Ez utób­bi­ak­ból nincs hi­ány, hi­szen a jól véd­he­tő, el­du­gott völgy­ben a 9-10. szá­zad­ban ke­resz­té­nyek tí­zez­rei él­tek a tu­fá­ba vájt, több mint 4500 bar­lang­la­kás­ban, és ők ter­mé­sze­te­sen szik­lá­ba fa­ra­gott temp­lo­mo­kat is „emeltek“. Táv: 8 km, szint: fel 150 m, le 150 m. (**) Mi­u­tán be­jár­tuk a né­hol 100 mé­ter­nél is ma­ga­sabb, füg­gő­le­ges fa­lak­kal ha­tá­rolt, szűk völ­gyet, a kö­ze­li Selime fa­lu­ba lá­to­ga­tunk, ahol a ha­tal­mas 300 lép­csős szik­la­temp­lo­mot néz­zük meg. A temp­lom mel­lett ta­lál­ha­tó egy kü­lön­le­ges te­me­tő, ahol a sí­ro­kat kü­lön­bö­ző tu­li­pán dí­szí­té­sek­kel lát­ták el. Az éj­sza­kát a göremei kempingben tölt­jük.

8. nap: Erciyes vul­kán vagy Göreme (szál­lás: kemping)
Ko­ra reg­gel egy egész na­pos gya­log­tú­rá­ra in­du­lunk Tö­rök­or­szág egyik leg­ma­ga­sabb tűz­há­nyó­já­ra. A 3917 m ma­gas Erciyes vul­kán lát­ké­pe szin­te egész Kappadókiát ural­ja. Busszal 2200 m ma­gas­sá­gig tu­dunk men­ni, on­nan gya­log in­du­lunk to­vább. Ko­pár hegy­ol­da­lon ha­la­dunk egy­re föl­jebb és a pa­no­rá­ma en­nek meg­fe­le­lő­en vá­lik egy­re szeb­bé. Kb. 3100 m ma­gas­sá­gig tú­rá­zunk, ahol meg­pi­he­nünk, majd ugyan­azon az út­vo­na­lon vis­­sza­in­du­lunk a par­ko­ló­ba, ahol a bu­szunk vár ránk. Táv: 8 km, szint: fel 900 m, le 900 m. (***) Azok számára, akik esetleg nem sze­ret­nének részt venni ezen a tú­rán, túravezetőink segítenek szervezni valamilyen alternatív kappadókiai programot. Szál­lás a göremei kempingben.

9. nap: Göreme – Cavusin – Tün­dér­ké­mé­nyek – Dervent-völgy – Zelve-völgy –
Ürgüp – Avanos – Göreme
(szál­lás: kemping)
Ezen a napon Kappadókia talán leg­szebb tá­ja­it jár­juk be. A vi­dé­ken a ter­mé­sze­ti lát­ni­va­lók szer­ves egy­sé­get al­kot­nak a szik­lá­ba vájt la­ká­sok­kal és temp­lo­mok­kal. Sok helyszínt érintünk, amiket csak rövid buszos utazások szakítanak meg. Elsőként a Cavusin fa­lu mel­lett lé­vő le­om­lott szik­la­temp­lo­mot lá­to­gat­juk meg, majd egy he­lyi ke­rá­mia­mű­helyt keresünk fel, ahol ter­mé­sze­te­sen vá­sá­rol­ha­tunk is a kéz­mű­ves ter­mé­kek­ből. Ezek után a Tün­dér­ké­mé­nye­ket, Kappadókia szin­te már jel­kép­pé vált szik­la­tor­nya­it, majd a Dervent-völgy és a Zelve-völgy leg­szebb lát­ni­va­ló­it jár­juk kör­be. (*) A kora délutáni órákban érkezünk a kellemes hangulatú Ürgüp kisvárosába, ahol megebédelhetünk. Délután felkereshetünk egy hamisítatlan török fürdőt, ami meglehetősen kellemes kikapcsolódást ígér. Az este folyamán részt vehetünk egy érdekes előadáson, ahol láthatunk török néptáncosokat, kerengő derviseket éppúgy, mint hastáncosokat. A műsor végén természetesen mi is kipróbálhatjuk a műsor alatt látott tánctechnikákat, amihez könnyen találhatunk magunknak szakavatott táncpartnereket is. Az éj­sza­kát a göremei kempingben tölt­jük.

10. nap: Göreme – Demirkazik (1700 m) – Karami Bogazi-szurdok –
Ala-hegység (2800 m) – Demirkazik (1700 m)
(szál­lás: ven­dégfogadó)
Elhagyjuk göremei szállásunkat, majd egész na­pos ma­gas­he­gyi gya­log­tú­rá­ra in­du­lunk az el­du­gott Ala-hegység 3700 mé­ter­nél is ma­ga­sabb­ra emel­ke­dő he­gyei kö­zé. A 200 m ma­gas fa­lak­kal ren­del­ke­ző Karami Bogazi-szurdokot járjuk be. A keskeny völgy száraz, azon­ban több kris­tály­tisz­ta vi­zű for­rást is érint. Út­köz­ben bar­lang­já­ra­to­kat is meg­néz­he­tünk és a völgy­ből ki­ér­kez­vén (2800 m) cso­dás pa­no­rá­ma tá­rul a sze­münk elé. Ezen a va­rázs­la­tos, el­ha­gya­tott vi­dé­ken szin­te biz­tos, hogy nem ta­lál­ko­zunk raj­tunk kí­vül más tu­ris­ták­kal. Táv: 15 km, szint: fel 1100 m, le 1100 m. (***) Es­te a szomszéd faluba lá­to­ga­tunk, ahol egy pa­tak fö­lé épült han­gu­la­tos ét­te­rem­ben a leg­kü­lön­fé­lébb mó­do­kon el­ké­szí­tett piszt­rán­got va­cso­ráz­ha­tunk. A mai és a kö­vet­ke­ző éj­sza­kát az Ala-hegység egyik na­gyon han­gu­la­tos he­gyi ven­dég­fo­ga­dó­já­ban tölt­jük Demirkazik faluban. A szo­bák egy­sze­rű­ek és 12 ágya­sak. Aki nem sze­ret­ne a két Ala-hegységi gya­log­tú­rán­kon részt ven­ni, az ter­mé­sze­te­sen a szál­lá­sun­kon ma­rad­hat és a kör­nyék­kel is­mer­ked­het.

11. nap: Demirkazik (1700 m) – Ala-hegység (3500 m) – Demirkazik (1700 m)
(szál­lás: ven­dégfogadó)
Ko­ra reg­gel uta­zá­sunk leg­hos­­szabb gya­log­tú­rá­já­ra in­du­lunk az Ala-hegységben. Az 1700 m ma­gas­ság­ban ta­lál­ha­tó szál­lá­sunk­ról in­du­lunk egy lan­kás ös­vé­nyen. Nem­so­ká­ra el­ér­jük a Sokulupinar for­rást, mely­nek kör­nyé­ke a kö­ze­li 3700 m ma­gas csú­csok alap­tá­bo­rá­ul szol­gál. In­nen az út egy me­re­dek völgy­ben foly­ta­tó­dik to­vább és egy 3500 m ma­gas há­gó­ra ve­zet, ahon­nan ki­tű­nő ki­lá­tás adó­dik az Ala-hegység észa­ki völ­gye­i­re. Er­ről a há­gó­ról ugyan­azon az út­vo­na­lon tú­rá­zunk vis­­sza szál­lá­sunk­ra, ame­lyi­ken fel­jöt­tünk. Táv: 19 km, szint: fel 1800 m, le 1800 m. (****) Az éj­sza­kát Demirkazik ven­dég­fo­ga­dó­já­ban tölt­jük.

12. nap: Demirkazik – Karapinár-krátermező – Ko­nya – Beysehir – Beysehiri-tó
(szál­lás: kem­ping)
Reg­gel elhagyjuk a Demirkazik faluban lévő szállásunkat, és egy szép völ­gyön ke­resz­tül in­du­lunk bus­­szal a Konyai-me­den­ce fe­lé. Út­köz­ben meg­ál­lunk egy igen rit­ka ter­mé­sze­ti lát­ni­va­ló mel­lett, a Karapinár-krátermező egyik krá­ter­ta­vá­nál. Ez­után ér­ke­zünk Ko­nya vá­ro­sá­ba, a ke­ren­gő der­vi­sek ott­ho­ná­ba. Meg­néz­zük az Alaeddin dzsá­mit, a Karatay Mú­ze­u­mot és egy iga­zi isz­lám za­rán­dok­he­lyet, a Mevlana Mú­ze­u­mot. Dél­után in­du­lunk to­vább Tö­rök­or­szág har­ma­dik leg­na­gyobb ta­va, a Beysehiri-tó fe­lé. Beysehir vá­ros­ban meg­lá­to­gat­juk a vi­lá­gon egye­dül­ál­ló 13. szá­za­di Esrefoglu dzsá­mit, amely­nek fá­ból ké­szült te­tő­szer­ke­zet­ét 42 cso­dá­la­to­san fa­ra­gott céd­rus osz­lop tart­ja. Szál­lá­sunk a Beysehiri-tó part­ján lé­vő kem­ping­ben lesz, ahol egy éj­sza­kát töl­tünk.

13. nap: Het­ti­ta kul­tusz­hely – Egirdiri-tó – Pamukkale – Hierapolisz – Selcuk
(szál­lás: kem­ping)
Reg­gel az ősi Het­ti­ta bi­ro­da­lom egyik 3200 éves kul­tusz­he­lyét lá­to­gat­juk meg, majd a dé­li hő­ség­ben úszunk egyet az Egirdiri-tóban. Dél­után ér­ke­zünk Pamukkale vi­lág­hí­rű, hó­fe­hér mésztufagátjaihoz, melyek az Unesco Vi­lág­örök­sé­glistán is szerepelnek. Be­jár­juk a kö­ze­li óko­ri für­dő­vá­ros, Hierapolisz rom­ja­it, és megfürödhetünk egy mesterséges me­den­cében, melyet Pamukkale hőforrásai táplálnak és a víz alatt római kori oszlopok fekszenek. Ké­ső dél­után in­du­lunk to­vább és es­te ér­ke­zünk meg az Égei-ten­ger part­ján fek­vő kem­pin­günk­be, Selcuk kis­vá­rosá­ba. Szál­lá­sunk egy ten­ger­par­ti kem­ping­ben lesz, ahol egy­más után két éj­sza­kát töl­tünk.

14. nap: Selcuk – Égei-ten­ger – Ephesos – Selcuk (szál­lás: kem­ping)
Az egész na­pun­kat pi­he­nés­sel, nya­ra­lás­sal tölthet­jük az Égei-ten­ger part­ján vagy a vidék legfontosabb kulturális látnivalóit kereshetjük fel. Elsőként a víilághíres Ephesosba látogatunk, mely Tö­rök­or­szág leg­épeb­ben meg­ma­radt óko­ri rom­vá­ro­sa. Az egykor hatalmas város a Római Birodalom ázsiai provinciájának volt a fővárosa. A régi épületeknek ma csak a romjai láthatóak, de így is több óra kell, hogy kellőképpen bejárjuk a hatalmas régészeti területet. Ezt követően Selcuk városában megnézzük a Régészeti Múzeumot és Szent János egykori templomának maradványait. A legenda szerint magát Szent Jánost is itt temették el. Miután visszaértünk körutazásunkból, a kempingünk tengerpartján tartjuk fergeteges búcsúestünket. Az éjszakát kempingben töltjük.

15. nap: Selcuk – utazás Magyarország felé (éj­sza­ka a bu­szon)
Reggel összepakoljuk felszerelésünket a kempingünkben és útnak indulunk Magyarország felé. Az egész napunk utazással telik, az éjszakát is a buszon utazással töltjük.

16. nap: Bu­da­pest
Dél­után ér­ke­zünk Bu­da­pest­re.

A túrák nehézsége
  • Ál­ta­lá­no­san el­mond­ha­tó, hogy tú­rá­in­kat át­la­go­san spor­tos résztvevőknek szer­vez­zük. Az Ihlara-völgyi tú­rán­kat min­den­ki vé­gig tud­ja jár­ni, ez­zel szem­ben az Erciyes vul­kán­ra ve­ze­tő gya­log­tú­ránk már kis­sé ne­he­zebb. El­mond­ha­tó azonban, hogy aki szo­kott spor­tol­ni vagy rend­sze­re­sen ki­rán­dul­ni, azt nem ér­he­tik meg­le­pe­té­sek a tú­rán. Fel kell vi­szont ké­szül­ni a me­leg­re és ezért kel­lő­kép­pen sok ivó­vi­zet kell ma­gunk­kal vin­ni. A fel­sőbb ré­gi­ók­ban hű­vös idő és szél vár­ha­tó.
  • Az Ala-hegységi tú­rá­ink el­té­rő ne­héz­sé­gű­ek. Az el­ső nap kön­­nyebb, míg a má­so­dik ne­he­zebb. Ter­mé­sze­te­sen er­re a tú­rá­ra is ér­vé­nyes az, hogy át­la­go­san spor­tos erőn­lét­tel vé­gig­jár­ha­tó­ak. Mind az Erciyes vul­ká­non ve­ze­tő és mind az Ala-hegységi tú­rá­ink­ról el­mond­ha­tó, hogy nem „kötelező“ eze­ket vé­gig­jár­ni. Te­hát ha va­la­ki nem sze­ret­ne részt ven­ni a gya­log­tú­rá­kon, ak­kor a szál­lá­sun­kon ma­rad­hat (Ala-hegység) vagy más fa­kul­ta­tív prog­ra­mon ve­het részt (Erciyes).

Címkék: Istambul

Kommentáld!

Ez egy válasz üzenetére.

mégsem

Hozzászólások

Impresszum
Network.hu Kft.

E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu